ගෙදර කවුරුවත් නැති වෙලේ එහා ගෙදර නංගිට ගැහුවා(අනේ මට යන්න දෙන්න)