හබිය හොරෙන් අතේ ගහද්දි අහුවෙල කුක්කු ටික කටට ගත්ත අපරාදෙනෙ