එහා ගෙදර ඈන්ටි චු දාන්න අපු වෙලාවෙ ඈගිල්ල ගෑහුවා චු ගිහින් ඉවර වෙනකන්ම Sinh