චූ දාගෙන බඩු යනකන් කිම්බට තනියම දෙන සැපක් the Girl is Fucking alone in the Morning